Bij Fysio Fundus kunt u terecht voor de volgende specialistische fysiotherapeutische behandelingen:

Bekkenfysiotherapie

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is het onderzoeken en behandelen van klachten in buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen, mannen en kinderen.

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen staan in nauwe relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar onderling. Een klacht in het bekken kan daarom een klacht in de bekkenbodem tot gevolg hebben of omgekeerd. Om deze klachten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen is het van belang uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling te borgen, kan er voor de bekken- fysiotherapie gebruik worden gemaakt van echo, bladderscan (blaasecho), EMG/myofeedback en flowmetrie om uw bekkenklachten optimaal in kaart te brengen en te behandelen. Al deze vormen van diagnostiek en behandeling zijn niet pijnlijk.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende drie-jarige opleiding heeft gevolgd en zich heeft gespecialiseerd in het behandelen van klachten in het gebied van buik, bekken en lage rug. Tevens is zij bevoegd tot het gebruik van een aantal aanvullende onderzoek- en behandelmethoden. Hierop volgend is er tenslotte een opleiding voor de universitaire graad Master of Science Bekkenfysiotherapie.

Wanneer bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie kan zinvol zijn bij bekkenklachten, zoals:

 • ongewild verlies van urine en/of ontlasting, incontinentie;
 • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
 • moeizaam kwijt kunnen van ontlasting; obstipatie;
 • de gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen;
 • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
 • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;
 • fysiotherapeutische begeleiding bij operaties in de onderbuik;
 • fysiotherapeutische begeleiding tijdens zwangerschap en na de bevalling;
 • bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling (vroeger werden deze klachten ook wel bekkeninstabiliteit genoemd).

De eerste zitting bestaat uit een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van uw klacht(en). Hierbij krijgt u ook relevante informatie met betrekking tot oorzaak en gevolg van uw klacht(en). Indien dit van toepassing is wordt u gevraagd om de volgende keer een plas-/ontlastingsdagboekje (gedurende 24 uur) bij te houden. Dit brengt de klachten vaak helder in kaart. Op basis van de informatie uit het vraaggesprek, de gegevens van de eventuele verwijzer en het plas-/ontlastingsdagboekje wordt tijdens de eerstvolgende zitting een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Bekkenfysiotherapeutische behandeling

Bij het tweede bezoek wordt een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar buik-, bekken- en lage ruggebied. Het doel hiervan is om een helder beeld te krijgen van het bekken, de bekkenbanden en de bekkenbodem in relatie tot uw klacht(en).

De bekkenfysiotherapeut vertelt u gedurende het hele onderzoek wat zij gaat doen en wat zij constateert. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse onderzoekstechnieken. In onderling overleg wordt de voor u meest aangewezen methode gekozen.

Normaal gesproken is het onderzoek niet pijnlijk. Als u toch pijn voelt of het onderzoek te belastend vindt, dan kunt u dit aangeven en wordt het onderzoek direct gestopt. Aan de hand van uw specifieke klacht(en) en de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan opgesteld en met u doorgenomen. Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van de door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) opgestelde richtlijnen en wetenschappelijk bewezen methoden. In overleg met u wordt vervolgens de behandeling gestart.

De bekkenfysiotherapeut is opgeleid en bevoegd tot het toepassen van extra behandelmogelijkheden voor uw bekkenklacht(en). Indien dit tijdens de behandeling van uw klachten een meerwaarde geeft zal dit met u worden besproken. Voorbeelden van deze uitgebreidere mogelijkheden van behandelen zijn:  Specifieke oefentherapie, myofeedback, electrostimulatie (bijvoorbeeld SANS) en TENS. Deze methodes kunnen u bijvoorbeeld helpen bij weinig bewustzijn van de bekkenbodem, ernstig krachtverlies, een overactieve blaas, pijn, overactiviteit of onderactiviteit van de bekkenbodemspieren.

Kinderbekkenfysiotherapie

Kinderen met plas- en/of ontlastingsproblemen

De bekkenbodem is een groep van spieren onder in het bekken. De bekkenbodem heeft de volgende functies: openen en sluiten van de anus en de urinebuis en het ondersteunen van de buikorganen. Bekkenbodemspieren zijn bewust te gebruiken, ook door kinderen.
Veel kinderen zijn zich echter niet bewust van hun bekkenbodem of voelen hun bekkenbodem niet. Wanneer de bekkenbodemspieren te gespannen zijn of als ze niet op de juiste manier of op het goede moment aanspannen of ontspannen, kan er een stoornis in de bekkenbodemfunctie optreden. Dit kan problemen bij het plassen en ontlasten tot gevolg hebben.

Een stoornis in de bekkenbodemfunctie kan bij kinderen onder andere leiden tot:

 • obstipatie;
 • urine- en/of ontlastingsverlies;
 • bedplassen;
 • buikpijn;
 • verminderde eetlust.

In geval van bedplassen is het soms moeilijk één oorzaak aan te wijzen. Soms is er sprake van diverse factoren, soms is de oorzaak onduidelijk. Er is zelden sprake van een ernstige lichamelijke oorzaak. In de regel moet een kind van zes jaar of ouder ‘s nachts droog kunnen blijven. Plast iemand boven de zes jaar regelmatig ‘s nachts in bed, dan spreken we van bedplassen. In dit laatste geval is het verstandig naar de huisarts te gaan.

De klachten hebben zowel voor het kind als de ouders invloed op het dagelijks leven. Ook kan het kind of de ouder gevoelens van schaamte, onzekerheid of machteloosheid ervaren. Het zelfbeeld van het kind kan er negatief door worden beinvloed, zeker wanneer de omgeving negatief reageert op de plas- en/of poepproblemen. Daarnaast kunnen de klachten een negatieve invloed hebben op het sociale leven. Zo kan het zijn dat het kind zich afzondert van leeftijdgenootjes of dat het niet meer naar een sportclub of schoolreisje durft.

Fysiotherapie bij kinderen met bekkenbodemproblematiek

Het eerste bezoek aan een bekkenfysiotherapeut bestaat uit een intakegesprek om een goed beeld te krijgen van de klacht(en) en om het kind de gelegenheid te geven te wennen aan de bekkenfysiotherapeut. Hierbij krijgen u en uw kind informatie over de bekkenbodem en de klachten. Ook wordt een plas- en/of poepdagboek meegegeven om een goed beeld te kunnen krijgen van de klacht(en).

De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en werkt samen met u en uw kind en in samenspraak met de kinderarts, uroloog of huisarts om zo goed mogelijk de klacht(en) te behandelen. Soms is het voor een optimale behandeling van uw kind nodig meerdere deskundigen in te schakelen. Dit gebeurt altijd in overleg met de verwijzer. Indien gewenst kan de bekkenfysiotherapeut adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

Aan de hand van de informatie uit het vraaggesprek, de gegevens van de eventuele verwijzer en het plas-/ontlastingsdagboekje wordt tijdens de eerstvolgende zitting een bekkenfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. De manier van onderzoeken wordt met u en het kind besproken. Op basis van de reslutaten van het onderzoek wordt een behandelplan voor uw kind opgesteld en met u besproken. Dit zal onder andere bestaan uit voorlichting en advies over o.a. toiletgedrag, oefeningen en het (weer) goed leren gebruiken van de bekkenbodem.

Indien noodzakelijk kan de bekkenfysiotherapeut bij kinderen eventueel gebruik maken van hulpmiddellen als myofeedback, maar zal hier uiterst terughoudend in zijn. Als dit voor de behandeling toch gewenst is wordt dit altijd eerst met u en uw kind alsmede de huisarts (en eventuele verwijzer) besproken.

Oedeemfysiotherapie

Wat is Lymfoedeem?

Lymfoedeem is een stapeling van eiwitrijk vocht in het weefsel. Oorzaak is onvoldoende transportcapaciteit van het lymfesysteem. Dit kan optreden na een operatie (bijvoorbeeld een oncologische operatie waarbij lymfeklieren zijn verwijderd), na bestraling, chemotherapie, medicatie en trauma. We spreken in al deze gevallen van secundair lymfoedeem.

Lymfoedeem kan ook aangeboren zijn en dan spreken we van primair lymfoedeem.

Kenmerken van lymfoedeem zijn:

 • spanningsgevoel in de huid;
 • omvangtoename van het lichaamsdeel;
 • minder goed gebruik kunnen maken van het getroffen lichaamsdeel
  (afname mobiliteit en krachtsverlies);
 • infectie.

Behandeling

De oedeemfysiotherapeut heeft diverse behandelmogelijkheden. Doel hierbij is om u, ondanks uw klachten, weer zo goed mogelijk te laten functioneren.

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het lymfoedeem kan de behandeling bestaan uit de volgende aspecten:

 • Voorlichting
  U krijgt informatie over huidverzorging, voeding, preventie, zelfhulp en opbouw van uw activiteiten (belasting-belastbaarheid).
 • Mamuele lymfedrainage
  Deze massagetechniek stimuleert de afvoer van lymfevocht. Op deze wijze kan het vocht via nog intacte lymfevaten afgevoerd worden naar de bloedsomloop. Met behulp van specifieke handgrepen kunnen de verhardingen in het weefsel soepeler worden gemaakt.
 • Compressietherapie
  Nadat de hoeveelheid lymfevocht na manuele lymfedrainage afgenomen is zal over het algemeen gezwachteld worden. Zodra de hoeveelheid lymfevocht stabiel is zal worden overgegaan tot het adviseren tot het aanmeten van een elastische kous om de huidige situatie te behouden.
 • Oefentherapie
  Uw oedeemfysiotherapeut is ook deskundig op het gebied van houding en beweging en kan voor u een individueel schema met oefeningen samenstellen die voor uw specifieke situatie het meest geschikt zijn. Door middel van deze oefeningen wordt de afvoer van het lymfevocht bevorderd. Een ander doel hierbij is om mobiliteit en spierkracht te verbeteren of te behouden, zodat de functie van het aangedane lichaamsdeel behouden blijft.

Het volledig verhelpen van het lymfoedeem is niet altijd mogelijk. In dit geval is de behandeling gericht op het verminderen van het lymfoedeem in het aangedane gebied.

Oedeemfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.